Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace

Milí rodiče,

v příloze naleznete seznam dětí – pod jejich registračními čísly – které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023 do MŠ Všeň.

Krásné dny

Daniela Kožuriková

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

 


ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou od 11.7. do 15. 7. 2022

Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 2, 3, 5, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Všeň.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení dne 16. května 2022 na webových stránkách školy se považují rozhodnutí za oznámená. Dnem zveřejnění rozhodnutí začíná lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Všeň, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Mgr. Daniela Kožuriková

ředitelka ZŠ a MŠ Všeň

Dne 1. června 2022