vsenskaskola.cz

V průběhu týdne v naší školce nabízíme dětem činnosti a aktivity, které vyváženě rozvíjejí jejich pohybové dovednosti, řeč a komunikaci, slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, smysl pro rytmus, rozvíjejí jejich předmatematické představy, orientaci v prostoru a čase, pozornost, pamět, logické myšlení, schopnost rozlišovat barvy, geometrické tvary.

Nabízené aktivity se dotýkají všech 5ti oblastí předškolního vzdělávání:

  • DÍTĚ A JEHO TĚLO
  • DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
  • DÍTĚ A TEN DRUHÝ
  • DÍTĚ A SVĚT
  • DÍTĚ A SPOLEČNOST

Aktivity a činnosti jsou během týdne rozděleny následovně:

PONDĚLÍ 
výtvarná činnost – skládáme, modelujeme, kreslíme, lepíme, stříháme, navlékáme (tvoříme z přírodnin venku i ve školce, využíváme různých výtvarných technik, rozvíjíme dětskou fantazii, představivost a tvořivost)

ÚTERÝ
hudební činnost – zpíváme, říkáme si básničky, tančíme (rozvíjíme sluchové vnímání, smysl pro rytmus, koordinaci a motoriku, fantazii)

STŘEDA
dramatizace pohádek, písniček, básniček, bajek a jiných příběhů(rozvíjíme komunikaci, řeč, slovní zásobu, vnímání, paměť, fantazii)

ČTVRTEK
výlety – poznáváme blízké i vzdálenější okolí, vyrážíme do divadel, na pěší i cyklovýlety (rozvíjíme koordinaci, motoriku, vnímání, sociální informovanost, prostorovou i časovou orientaci)

PÁTEK
výtvarná činnost