vsenskaskola.cz

V průběhu týdne v naší školce nabízíme dětem činnosti a aktivity, které vyváženě rozvíjejí jejich pohybové dovednosti, řeč a komunikaci, slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, smysl pro rytmus, rozvíjejí jejich předmatematické představy, orientaci v prostoru a čase, pozornost, pamět, logické myšlení, schopnost rozlišovat barvy, geometrické tvary.

Nabízené aktivity se dotýkají všech 5ti oblastí předškolního vzdělávání:

  • DÍTĚ A JEHO TĚLO
  • DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
  • DÍTĚ A TEN DRUHÝ
  • DÍTĚ A SVĚT
  • DÍTĚ A SPOLEČNOST

Aktivity a činnosti jsou během týdne rozděleny následovně:

TŘÍDA MEDVÍDKŮ (DĚTI 3-5 LET):

 

výtvarná činnost – aquarel, tempery, skládáme, modelujeme, kreslíme, lepíme, stříháme, navlékáme (tvoříme z přírodnin venku i ve školce, využíváme různých výtvarných technik, rozvíjíme dětskou fantazii, představivost a tvořivost)

pečení (modelování) – vytváříme těsto, pracujeme s těstem za doprovodu písniček o pečení, pečeme (září – vytloukání a mletí obilí)

hudební činnost – zpíváme, říkáme si básničky, tančíme (rozvíjíme sluchové vnímání, smysl pro rytmus, koordinaci a motoriku, fantazii), dále dramatizace pohádek, písniček, básniček, bajek a jiných příběhů (rozvíjíme koordinaci, motoriku, vnímání, sociální informovanost, prostorovou i časovou orientaci)

(duben – červen chodíme od 8.30 hod. s batůžkem na výlety po okolí MŠ – rozvíjíme koordinaci, motoriku, vnímání, sociální informovanost, prostorovou i časovou orientaci) 

pracovní činnost – stříhání, lepení, trhání, papír, vlna, přírodniny… 

výtvarná činnost – grafomotorika – uvolnění zápěstí